Nacionalni projekti


Nacionalni projekat (2006-2010)

Predmet projekta je istrazivanje magnetnih osobina nanocesticnih materijala koji se najopstije mogu klasifikovati kao oksidi retkih zemalja i/ili 3d metala. Proucavace se sledeci nanocesticni sistemi:  (više…)

Nacionalni projekat (2011-2015)

Magnetni i radionuklidima obeleženi nanostrukturni materijali za primene u medicini

Izuzetan napredak u nanonauci i nanotehnologiji doveo je do razvoja novih nanostrukturnih materijala, čije specifične osobine omogućavaju široku primenu i razvoj novih naučnih disciplina. Nanomedicina, kao jedna od njih, ima izuzetne potencijale za ostvarivanje savremenog pristupa u dijagnostici i terapiji pojedinih malignih bolesti. Pogodnost primene nanostrukturnih materijala u medicini zasniva se na njihovim malim dimenzijama uporedivim sa biološkim entitetima (proteini, geni i sl.), tako da se terapija može ostvariti neposredno na ćelijskom i sub-ćelijskom (molekularnom) nivou. Takođe, osnov primene čine i specifične fizikohemijske osobine nanomaterijala, kao i mogućnost funkcionalizacije. U poslednje vreme, nanomagnetizam je u vrhu interesovanja u oblasti nanonauka i nanotehnologije. U nanomedicini, magnetne nanočestice (MNČ) su sve perspektivniji nanomaterijal za kliničku dijagnostiku i terapeutsku primenu. Osim toga, veliki deo istraživačkih napora je usmeren i prema nanomaterijalima obeleženim radionuklidima kao dijagnostičkim i terapeutskim agensima. Stoga je cilj ovog projekta istraživanje magnetnih i  radionuklidima obeleženih nanomaterijala, a posebno nanomaterijala baziranih na multifunkcionalnim magnetnim nanočesticama obeleženim radionuklidima, pogodnim za primenu u medicini.

(više…)