FTIR Spektrometar


Nicolet iS 50 Infracrveni (IC) spektrometar sa Furijeovom transformacijom (FT) proizvođača Thermo Scientific spada u red kompaktnih uređaja visokih performansi, i u svojoj osnovnoj konfiguraciji konstruisan je za rad u srednjoj IC oblasti (opseg talasnih brojeva 4000-400 1/cm). Uređaj je opremljen sa tri svetlosna izvora: He-Ne laserom, Volfram-Halogen lampom za blisku infracrvenu oblast (bela svetlost) i izvorom IC zračenja za srednju oblast koji su povezani sa interferometrom. Sva tri optička signala dele isti delitelj snopa i optiku. Pored merenja čvrstih i tečnih uzoraka u transmisionom modu, ovaj uređaj omogućava sakupljanje IC spektara gelova, praškastih uzoraka kao i uzoraka tankih filmova u refleksionom modu tzv. ometena totalna refleksija (Attenuated Total Reflectance – ATR). ATR tehnika uzorkovanja je brza, ne-destruktivna i ne zahteva pripremu uzoraka.

OMNIC softverski paket dozvoljava brzo i lako sakupljanje spektara, njihovu dalju obradu i analizu kao i upravljanje FT-IC podacima u grafičkom okruženju. U našoj laboratoriji, FT-IC spektroskopija uglavnom služi za identifikaciju površinskih organskih vrsta koje se koriste u cillju oblaganja magnetnih nanočestica, zatim za optimizaciju njihove površinske funkcionalizacije sa ciljem primene u biomedicini kao i za ispitivanje površinske hemije funkcionalizovanih nanočestica. Pored toga, ovom metodom moguće je izvršiti kvalitativnu i kvantitativnu analizu uzoraka čije su vibracije aktivne u srednjoj oblasti IC spektra.