Nacionalni projekat (2011-2015)


Magnetni i radionuklidima obeleženi nanostrukturni materijali za primene u medicini

Izuzetan napredak u nanonauci i nanotehnologiji doveo je do razvoja novih nanostrukturnih materijala, čije specifične osobine omogućavaju široku primenu i razvoj novih naučnih disciplina. Nanomedicina, kao jedna od njih, ima izuzetne potencijale za ostvarivanje savremenog pristupa u dijagnostici i terapiji pojedinih malignih bolesti. Pogodnost primene nanostrukturnih materijala u medicini zasniva se na njihovim malim dimenzijama uporedivim sa biološkim entitetima (proteini, geni i sl.), tako da se terapija može ostvariti neposredno na ćelijskom i sub-ćelijskom (molekularnom) nivou. Takođe, osnov primene čine i specifične fizikohemijske osobine nanomaterijala, kao i mogućnost funkcionalizacije. U poslednje vreme, nanomagnetizam je u vrhu interesovanja u oblasti nanonauka i nanotehnologije. U nanomedicini, magnetne nanočestice (MNČ) su sve perspektivniji nanomaterijal za kliničku dijagnostiku i terapeutsku primenu. Osim toga, veliki deo istraživačkih napora je usmeren i prema nanomaterijalima obeleženim radionuklidima kao dijagnostičkim i terapeutskim agensima. Stoga je cilj ovog projekta istraživanje magnetnih i  radionuklidima obeleženih nanomaterijala, a posebno nanomaterijala baziranih na multifunkcionalnim magnetnim nanočesticama obeleženim radionuklidima, pogodnim za primenu u medicini.

Projekat će biti realizovan kroz sledeće potprojekte:

 • Dizajn nanomagnetnih materijala za primenu u magnetnoj rezonanci (MR) i magnetnoj hipertermiji (MH)
 • Dizajn novih radionuklidima obeleženih nanostrukturnih materijala za dijagnostiku i ciljanu radionuklidnu terapiju (CRT) malignih tumora
 • Istraživanje i razvoj novih radiofarmaceutika zasnovanih na nanomaterijalima
 • Istraživanje multifunkcionalnih radionuklidima obeleženih MNČ za simultanu CRT-MR i MH-CRT.

Očekivani rezultati projekta:

(a) Rezultati osnovnih istraživanja

 • Definisanje metoda za kontrolisanu sintezu MNČ i njihovu funkcionalizaciju
 • Indetifikacija pogodnih ciljeva i vektora za CRT

(b) Rezultati primenjenih istraživanja:

 • Sintetisanje obloženih MNČ sa ciljanim magnetnim i biohemijskim svojstvima;
 • Sintetisanje ferofluida optimizovanih za MR i MH
 • Obeležavanje vektora (nanomaterijala funkcionalizovanih različitim helatorima i ko-ligandima) različitim radionuklidima.

(v) Razvojna pretklinička ispitivanja potncijalnih dijagnostičkih i terapijskih agenasa:

 • In vitro ispitivanje toksičnosti sintetisanih nanočestica u kulturi ćelijskih linija imunskog sistema
 • In vivo ispitivanja stabilnosti, biodistribucije i terapijskog efekta funkcionalizovanih radionuklidima obeleženih nanočestica.