Uređaj za merenje efekata magnetne hipertermije


Uređaji za merenje efekata magnetne hipertermije spadaju u visoko specijalizovanu opremu. Uređaj koji se nalazi u Institutu Vinča nabavljen je od španske firme Nanoscale Biomagnetics. Sastoji se od tri odvojena modula koji su namenjeni kalorimetrijskim merenjima na ferofluidima (DM1), merenjima u in vitro eksperimentima na ćelijskim kulturama (DM2) i in vivo eksperimentima na modelima životinja (DM3). Dizajn uređaja takođe uključuje i centralnu upravljačku jedinicu, koja se može povezati na svaki od tri modula. Uređaj je instaliran u Institutu Vinča u periodu 15-18. februara 2016.

Modul DM1 proizvodi polja amplitude do 30 mT na sedam frekvencija u rasponu od 250 do 810 kHz. Namenjen je radu sa malim količinama ferofluida (0d 0.5 do 1.5 ml). Uzorak je termalno izolovan vakuumskim štitom što omogućava izvodjenje kalorimetrijskih merenja.

DM2 ima velik kalem što ga čini pogodnim za rad sa ćelijskim kulturama unutar Petri posude. Dodavanjem vakuumskog štita dobija se mogućnost izvođenja kalorimetrijskih merenja. Dostupne su četiri frekvencije polja između 80 i 230 kHz i amplitude do 30 mT. Temperatura ćelijske kulture u Petri posudi se može pratiti IC kamerom.

DM3 modul je napravljen za rad sa sitnim glodarima. Opremljen je velikim kalemom i IC kamerom za praćenje površinske temperature životinje. Dostupne su četiri frekvencije polja između 80 i 230 kHz i amplitude do 30 mT.