XRD – difraktometar Bruker AXS D8 (Bruker, Nemacka)


X-ray difraktometar D8 Advance, Bruker AXS predstavlja multifunkcionalnu alatku za faznu i strukturnu analizu praha, tankih filmova i bulk materijala, kao i za analizu tecnih uzoraka i reflektometriju tankih slojeva (kristalni, amorfni ili tecni uzorci).

Sistem cine:

  • Vertikalni Teta-Teta Goniometar sa -110 o < 2Teta < 168o kontrolom sa step motorima i optickim enkoderima, sto omogucava minimalni korak snimanja od 0.0001o.
  • Keramicka Cu X-ray cev sa dugim fokusom.
  • Detektor: NaI scintilator

Modularni dizajn D8 Advance omogucava laku i brzu promenu konfiguracije.

Push-plug optika D8 Advance omogucava brzu zamenu Bragg-Brentano geometrije parallel- beam geometrijom i obrnuto.

Visokotemperaturna merenja su moguca do 1400oC u vazduhu, vakumu ili inertnom gasu.

D8 ADVANCE ima sirok raspon aplikacija od kvalitativne i kvantitativne fazne analize, pod normalnim uslovima i van njih, do resavanja kristalnih struktura, odredjivanja velicine kristalita, analize mikronaprezanja.