Dr Vladan Kusigerski, naučni savetnik


Dr. Vladan Kusigerski rodjen je u Beogradu, gde je zavrsio osnovnu skolu i gimnaziju.

Diplomirao je 1986. godine na Prirodno-matematickom fakultetu u Beogradu, odsek Fizika, smer istrazivacki-teorijski. Od 1986. godine radi kao saradnik u Institutu za nuklearne nauke „Vinca“, u Laboratoriji za teorijsku fiziku i fiziku kondenzovane materije.

Magistrirao je na Fizickom fakultetu u Beogradu 1993. g., odbranivsi magistarski rad pod naslovom „Magnetne osobine razredjenog magnetnog poluprovodnika Y2-xGdxO“.

Doktorirao je na Fizickom fakultetu u Beogradu 1998. g., odbranivsi doktorsku disertaciju pod naslovom „Magnetne osobine polumagnetnih poluprovodnika na bazi mangana i kobalta u nekim oksidima i sulfidima IIb grupe“.

Bavi se istrazivanjima iz oblasti Fizike kondenzovane materije, sa usmerenjem ka magnetizmu i novim magnetnim materijalima.

U zvanje visi naucni saradnik izabran je 2004. godine.

Bibliografija dr. Vladana Kusigerskog »