Dr Bratislav Antić, naučni savetnik


ADRESA:

Institut za nuklearne nauke „VINCA“
Laboratorija za fiziku kondenzovanog stanja 020/2
P.O. Box 522, 11001 Beograd, Srbija

telefon: +381 11 80 65 828
fax: +381 11 80 65 829
email: bantic@vinca.rs

OBRAZOVANJE:

 • 1998. Dr – Fizicki Fakultet Univerziteta u Beogradu, (Doktorska disertacija: „Uticaj katjonske raspodele na fizicke ososbine mesovitih biksbita i spinela“)
 • 1993. Mr – Fizicki Fakultet Univerziteta u Beogradu, (Magistarska teza: „Magnetne i strukturne osobine razredjenog magnetnog sistema Y2-xDyxO3„)
 • 1989. Diplomirani fizicar – Fizicki Fakultet Univerziteta u Beogradu, (Diplomski rad: „Fazni prelaz u okolini tacke ostakljavanja“)

SADASNJA POZICIJA:

 • 2004. Visi naucni saradnik Instituta za nuklearne nauke „VINCA“, Laboratorija za fiziku kondenzovanog stanja 020/2

PRETHODNE POZICIJE:

 • 1999. – 2004. Naucni saradnik Instituta za nuklearne nauke „VINCA“, Laboratorija za fiziku kondenzovanog stanja 020/2
 • 1996. – 1999. Mladji istrazivac – Instituta za nuklearne nauke VINCA“, Laboratorija za fiziku kondenzovanog stanja 020/2

POLJE DELATNOSTI:

 • Sinteza magnetnih materijala sa spinelnom strukturom i strukturom biksbita
 • Rendgeno-strukturna analiza
 • Mikrostrukturna analiza iz podataka difrakcija x-zraka i TEM-a
 • Magnetizam nanocestica i voluminoznih materijala
 • Veza nanomagnetizma i mikrostrukture

DODATNE INFORMACIJE:

 • Clan profesionalnih udruzenja: Drustvo Fizicara Srbije; Srpsko kristalografsko drustvo.
 • Strani jezici: engleski

LISTA RADOVA OBJAVLJENIH U MEDJUNARODNIM CASOPISIMA »