Serbia-China Bilateral project 2015-2017


Dizajn i proizvodnja Nd-Fe-B magneta za upotrebu u magnetima kontrolisanoj ciljanoj dostavi lekova. Participants: VINCENT (Dr. Bratislav Antic) and China (Prof. Dr. Yue Ming)

Magnetne nanočestice (MNČ) se puno istražuju radi upotrebe u dijagnostici i terapiji. Najviše se koriste u tri oblasti medicine: magnetna hipertermija, dostava lekova i magnetna rezonanca. Kako bi se koristile u medicini, moraju biti u formi stabilnih koloida, jednake veličine, biokompatibilne i moraju biti skoncentrisane u ciljnom tkivu. Radi ispunjenja ovih zahteva, MNČ se oblažu različitim organskim ili neorganskim jedinjenjima – polietilen glikol (PEG), silan, poliaktik-koglikolik kiselina (PLGA), polivinil alkohol (PVA), dekstran, itd. Oblaganje utiče na veličinu čestica, kao i na interakciju čestica sa telesnim tečnostima i ćelijama. MNČ su najčešće superparamagnetne i sa velikom saturacionom magnetizacijom.

Jedan od osnovnih terapijskih zahteva je minimizacija doze leka i što bolja lokalizacija leka u željenom regionu. Magnetne nanočestice imaju tu prednost što se mogu spoljašnjim magnetnim poljem usmeriti ka i zadržati na određenom mestu. Na ovaj način se može višestruko povećati koncentracija nanočestica u određenom delu tela (tumoru) čime se optimizuje potrebna doza nanočestica i smanjuje njihovo rasipanje po celom organizmu. Sila koju magnetna nanočestica oseti u magnetno polju je proporcionalna gradijentu tog polja. U slučaju permanentnih magneta, visokogradijentna polja se postižu ili oblikom magneta ili kombinacijom više magneta.

Tokom ovog projekta osmisliće se više različitih oblika magneta ili kombinacija magneta koji proizvode polje velikog gradijenta. Magneti će biti napravljeni od NdFeB, materijala koga odlikuju velika remanentna mangetizacija i tvrdoća. Efiksanost magneta će biti testirana in vivo – pratiće se uticaj magneta na biodistribuciju ubrizganih nanočestica. Biodistribucija nanočestica se određuje ili radiotraserskom metodom ili iz rezultata merenja AC susceptibilnosti.